Česky English

About us

Společnost EKOTREND AG, s.r.o. byla založena v roce 1993 v Brně a zde také provozuje svoji činnost.

Zabývá se likvidací odpadu v oblasti nakládání s odpady se zvláštními a nebezpečnými vlastnostmi v souladu se zákonem č. 185 / 2001 Sb. o odpadech, vyhláškou MŽP č. 381 / 2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a o změně některých dalších zákonů a vyhláškou MŽP č. 382 / 2001 Sb.zákonů.

Repurchase

Chemii roztoky ustalovačů

RTG:

RTG filmy ze zdravotnické sféry
RTG k průmyslové oblasti
Filmy z fotolabů, tiskáren
Snímky určené ke skartaci, exponované, poničené, po expiraci atd.

Liquid disposal

Vodné roztoky vývojek a aktivátorů
Vodné roztoky vývojek ofsetových desek
Bělící roztoky a roztoky bělících ustalovačů
Fotografický film anebo foto. papír s obsahem Ag
Fotografický film anebo foto. papír bez obsahu Ag
Obaly a nádoby z plastů znečištěné škodlivinami

Services

Pokud s námi nespolupracujete:

Kontaktujte nás na emailu nebo telefonu, my vám zašleme návrh smlouvy a ceník. Po podpisu smlouvy objednáme svoz na vaší provozovnu. Dodáme přepravní nádoby, které jsou součástí našich služeb zdarma. Množství odpadu zapíšeme do Dodacího listu, změříme u vás obsah Ag, sepíšeme evidenční list. Pokud se jedná o větší objem RTG nebo filmů a nemáte možnost je převážit, zvážíme je u nás na provozovně. Posoudíme kvalitu snímků.
Na základně zjištěného obsahu Ag v ustalovači (zjišťuje se při odvozu na vaší provozovně a zapisuje se do Dodacího listu), vám zašleme podklad pro fakturaci a vy nám vystavíte fakturu. K výkupu RTG vám vystavíme Váženku, která též slouží jako podklad k fakturaci a vy vystavíte fakturu.

Vy hradíte pouze likvidaci odpadů, které neobsahují Ag viz ceník, který je součástí smlouvy.

Summary codes

Katalog č. Ktg. Název odpadu
09 01 01* Vodný roztok vývojek  a aktivátorů
09 01 04* N Roztok ustalovačů
09 01 05* Bělící roztoky a roztoky bělících ustalovačů
09 01 07 Fotografický film anebo foto. papír s obsahem stříbra
09 01 08 Fotografický film anebo foto. papír bez obsahu stříbra
15 01 10* Obaly a nádoby z plastů znečištěné škodlivinami
09 01 02* Vodné roztoky vývojek ofsetových desek